MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP SPEED QUEEN

Máy giặt công nghiệp – SY25

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP IMESA

Máy giặt công nghiệp IMESA – RC18

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP MỚI

Máy giặt công nghiệp SC30

MÁY CHO TIỆM GIẶT LÀ

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP SC40

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP MỚI

Máy giặt công nghiệp SY 55

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP MỚI

Máy giặt IMESA – LM30

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP MỚI

Máy giặt IMESA – LM40

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP MỚI

Máy giặt IMESA – LM55